สมถะคืออะไร ?
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2010 เวลา 00:00 น.

ตอบ

       สมถะ ตามรูปศัพท์แปลว่า ความสงบ  หากหมายถึงวิธีปฏิบัติก็แปลว่า  วิธีการทำจิตให้สงบ  ได้แก่  กัมมัฏฐาน ๔๐ วิธี  แต่ถ้าหากหมายถึงตัวสภาวะ  ก็แปลว่า ความสงบ  ได้แก่ สมาธิ 

       มีหลายคนมักเข้าใจว่า  เมื่อพูดถึง สมถะ  แล้วก็มุ่งไปถึงวิธีการทำจิตให้สงบต่าง ๆ  ตามที่มีกล่าวไว้  แต่ในคัมภีร์ธัมมสังคณีกล่าวถึงสัมปยุตตธรรม (ธรรมที่ประกอบร่วมกับจิต) ไว้มีกล่าวถึง สมถะ (ความสงบ) เป็นไวพจน์ของ สมาธิ ไว้

       มีธรรมที่เป็นคู่กับ สมถะ คือ วิปัสสนา 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 18:39 น.